ਰਾਤਾਂ

ਮਾਹੀ ਘਰ ਆਇਆ ਰਾਤਾਂ ਨਿਕੀਆਂ ਨਿਕੀਆਂ
ਮਾਹੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਰਾਤਾਂ ਫਿਕੀਆਂ ਫਿਕੀਆਂ ।

ਤੁਰ ਗਇਆ ਮਾਹੀ ਰਾਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ
ਹਾਲ ਵੇ ਰੱਬਾ ਵੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਗਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ।

ਮਾਹੀ ਪਾਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਡਿੱਠੀਆਂ
ਕੌੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਭੇ ਮਿਠੀਆਂ ਹੀ ਮਿਠੀਆਂ ।

ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਹੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਨਾ
ਹਾਲ ਵੇ ਰੱਬਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਦੀ ਆਈ ਨਾ ।

ਮਾਹੀ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਚਾ ਨਾ
ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚੰਗੇ ਲਗਦੇ ਭਰਾ ਨਾ ।

ਵਢ ਵਢ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ
ਹਾਲ ਵੇ ਰੱਬਾ ਵੇ ਸਭੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਹਲੀਆਂ ।

ਸੱਸ ਕਦੀ ਆਖੇ ਘਰ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਦਇਆਂ
‘ਨੂਰਪੁਰੀ’ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਨੁਹਾ ਦਇਆਂ ।

ਲਖ ਕੱਢੇ ਗਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਛੱਡਾਂ ਹਸ ਨੀ
ਹਾਲ ਵੇ ਰੱਬਾ ਵੇ ਸਾਡੀ ਕਿੱਡੀ ਚੰਗੀ ਸੱਸ ਨੀ ।

‘ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ’