ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਏਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ,
ਇਕ ਡਗਰ ਲੰਮੇਰੀ ।

ਪਈ ਫਿਰੀ ਗਵਾਚੀ,
ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਘੇਰੀ।

ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਨਾ ਦੇਵੇ,
ਇੱਕ ਯਾਦ ਜੋ ਤੇਰੀ ।

ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਕਰਦੇ,
ਜਦ ਪਾਵੇ ਫੇਰੀ ।

ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ,
ਮੈਂ ਖ਼ਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ,
ਜੋ ਕੱਟੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ,
ਬੱਸ ਓਹੀ ਬਥੇਰੀ ।

ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
ਮੈਂ ਵਾਅ ਲਾਈ ਬਥੇਰੀ ।

ਏਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ,
ਇਕ ਡਗਰ ਲੰਮੇਰੀ ।

ਪਈ ਫਿਰੇ ਗਵਾਚੀ,
ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਘੇਰੀ।

ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ