ਪੁਰਾਣਾ ਜੁਕਾਮ ਅਤੇ ਐਲਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ ?

ਪੁਰਾਣਾ ਜੁਕਾਮ ਅਤੇ ਐਲਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ ?

ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਲਰਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੱਕ ਵਿਚ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲਰਜਿਕ ਰਾਇਨਾਇਟਸ, ਕਰੋਨਿਕ ਸਰਦੀ, ਘਾਹ ਬੁਖਾਰ, ਕਰੋਨਿਕ (ਪੁਰਾਣਾ), ਰਾਇਨਾਇਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ, ਨੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲਗੀ, ਖਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਮਾ, ਪੀਨਸ ਨਿਮੋਨੀਆ ਆਦਿ।
ਕੀ ਨੱਕ ਦੀ ਅਲਰਜੀ ਟਰਿੱਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
* ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਟਾਈ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰਾਲੀ। * ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ। * ਕਿਸੇ ਏ. ਸੀ. ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਏ. ਸੀ. ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੱਕ ਆਉਣਾ। ਰਸੋਈ (ਤੜਕਾ) ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਧੂੰਆਂ। * ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸਿਗਰਿਟ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ।
ਜੇ ਅਲਰਜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਨੱਕ ਦੀ ਅਲਰਜੀ ਜਾਂ ਅਲਰਜਿਕ ਰਾਇਨਾਇਟਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ-
* ਜੇ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਲਰਜੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਅਲਰਜੀ ਜਾਂ ਅਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਬਰਾਂਕਇਟਿਸ ਅਤੇ ਦਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
* ਇਹ ਨੱਕ ਵਿਚ ਮਾਸ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਪਾਈਪਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਸਲੀ ਅਲਰਜੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
* ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਨਜ਼ਲੇ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਇਹਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਨੱਕ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ, ਨੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਨੱਕ ਦਾ ਮਾਸ ਵਧਣਾ, ਗਲੇ ਵਿਚ ਰੇਸ਼ਾ ਡਿਗਣਾ, ਸਿਰਦਰਦ ਰਹਿਣਾ। ਗਲਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨੱਕ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਬਲਗ਼ਮ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਗ ਕੇ ਕਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੰਘ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ।
ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਢੰਗ: ਸਵਾਇਨ ਫਲੂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਲੇ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵਧਾਓ। ਜਿਆਦਾ ਤਲੀਆਂ, ਖੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਰੱਖੋ। ਘਰ ਦੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਸਲਟਾਮੀਵਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।