ਕਿਰਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ

ਕਿਰਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ

ਕਿਰਤੀ ਦਾ
ਕੋਈ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਸਿਰਫ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਆਸਾਂ ਦਾ
ਚੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰੀਝਾਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ
ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ