ਕਾਜੂ-ਮੱਖਣ ਪਨੀਰ

ਕਾਜੂ-ਮੱਖਣ ਪਨੀਰ

ਸਮੱਗਰੀ
– ਤੇਲ 1 ਚੱਮਚ
– ਅਦਰਕ-ਲਸਣ ਦੀ ਪੇਸਟ 1 ਚੱਮਚ
– ਕਾਜੂ ਦੀ ਪੇਸਟ 40 ਗ੍ਰਾਮ
– ਮਗਜ ਪੇਸਟ 3 ਚੱਮਚ
– ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ 2 ਚੱਮਚ
– ਮੱਖਣ 2 ਚੱਮਚ
– ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ 1 ਚੱਮਚ
– ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ 1 ਚੱਮਚ
– ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ 1 ਚੱਮਚ
– ਕ੍ਰੀਮ 20 ਮਿਲੀਲੀਟਰ
– ਪਨੀਰ 400 ਗ੍ਰਾਮ (ਕਟਿਆ ਹੋਇਆ)

ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
1. ਇਕ ਪੈਨ ‘ਚ 1 ਚੱਮਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ‘ਚ 1 ਚੱਮਚ ਅਦਰਕ-ਲਸਣ ਦੀ ਪੇਸਟ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰਨ ਲਓ।
2. ਫਿਰ ਇਸ ‘ਚ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਜੂ ਅਤੇ 3 ਚੱਮਚ ਮਗਜ ਪੇਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਤਕ ਚਲਾਓ।
3. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਚ 2 ਚੱਮਚ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ, 1 ਚੱਮਚ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ, 1 ਚੱਮਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ 1 ਚੱਮਚ ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਕਾਓ।
4. 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਕ੍ਰੀਮ ਅਤੇ 2 ਚੱਮਚ ਮੱਖਣ ਇਸ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ।
5. ਫਿਰ ਇਸ ‘ਚ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਪਨੀਰ ਪਾ ਕੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਤਕ ਪਕਾ ਲਓ।
6. ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਜੂ-ਮੱਖਣ ਪਨੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮ ਨਾਲ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਸਰਵ ਕਰੋ।