ਕਾਲਿਆ ਕਾਵਾਂ ਵੇ

ਕਾਲਿਆ ਕਾਵਾਂ ਵੇ

ਉੱਡ ਜਾ ਕਾਵਾਂ ਕਾਲਿਆ ਵੇ,
ਉੱਡ ਜਾ ਕਾਵਾਂ ਕਾਲਿਆ ।
ਪੈਰੀਂ ਤੇਰੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਵਾਂ ।
ਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੁੰਝ ਮੜ੍ਹਾਵਾਂ ।
ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਤੈਨੂੰ ਚੂਰੀਆਂ ਪਾਵਾਂ ।
ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਦਾ ਤੂੰ ਸਿਰਨਾਵਾਂ,
ਖੰਭਾਂ ਉਪਰ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਵੇ ।
ਉੱਡ ਜਾ ਕਾਵਾਂ ਕਾਲਿਆ ਵੇ ।

ਰੋਜ਼ ਬਨੇਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਵੇਂ ।
ਝੂਠੀਆ ਵੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਘੁੰਮਾਵੇਂ ।
ਕਿਉਂ ਤੱਤੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੜਪਾਵੇਂ ।
ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਛੇਤੀ,
ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਗਿਆ ਵੇ ।
ਉੱਡ ਜਾ ਕਾਵਾਂ ਕਾਲਿਆ ਵੇ ।

ਦਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਵਣ ।
ਸ਼ੌਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕ ਪਛਾਨਣ ।
ਬੇਪਰਵਾਹ ਕੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ।
ਪਾ ਕੇ ਗੂੜ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ‘ਉਦਾਸੀ’,
ਐਵੇਂ ਝੋਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਵੇ ।
ਉੱਡ ਜਾ ਕਾਵਾਂ ਕਾਲਿਆ ਵੇ ।

‘ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ’