ਕਿਹੀ ਮਿਠੀ ਮਿਠੀ ਵਗਨੀ ਏ ਵਾ!

ਕਿਹੀ ਮਿਠੀ ਮਿਠੀ ਵਗਨੀ ਏ ਵਾ!

ਕਿਹੀ ਮਿਠੀ ਮਿਠੀ ਵਗਨੀ ਏ ਵਾ
ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਫੁਟੀਆਂ
ਹਭੇ ਸ਼ੈਊ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਤਰੁਟੀਆਂ

ਮੈਂਢਾ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੋਛਾ ਚਾ ।
ਕਿਹੀ ਮਿਠੀ ਮਿਠੀ ਵਗਨੀ ਏ ਵਾ !

ਢਲੀ ਗਿਆ ਜੋਬਨਾਂ ਅਥਰੂਆਂ ਕੀ ਡਕੀ ਡਕੀ
ਹੁਣ ਤੈ ਸੂਹੇ ਸੂਹੇ ਫੁੱਲਾਂ ਕੀ ਤਕੀ ਤਕੀ

ਮੈਂਢਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਉਠਣਾ ਏਂ ਗਾ ।
ਕਿਹੀ ਮਿਠੀ ਮਿਠੀ ਵਗਨੀ ਏ ਵਾ !

ਹਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹਾਂ ਹਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਰਹਾਂ
ਹਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਤਕੀ ਤਕੀ ਦਿਲੇ ਕੀ ਭੁਲਾਣੀ ਰਹਾਂ

ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੜੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣੀ ਆਂ ਵਸਾਹ ।
ਕਿਹੀ ਮਿਠੀ ਮਿਠੀ ਵਗਨੀ ਏ ਵਾ !

ਕਿਹੀ ਮਿਠੀ ਮਿਠੀ ਵਗਨੀ ਏ ਵਾ !