ਅਜੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ

ਅਜੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ

ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ‘ਤੇ ਦਿੰਨ ਖਿੜਿਆ ,
ਧੁੱਪ ਦੀ ਆਸ ਮੈਂ ਲਾਈ ।
ਕਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੈਂ ਵਿਹੜੇ ਬੈਠੀ ,
ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਖੁਦਾਈ ।
ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ,
ਕੰਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ,
ਗਲੀ ‘ਚ ਖੜਕਾ ਦਿਲ ਧੜਕਾਵੇ,
ਲੱਗੇ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈ ।
ਕੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਆਖਾਂ ,
ਦੋਸ਼ ਦੇਵਾਂ ਨਾਂ ਲੋਕੀਂ ,
ਚੰਦਰੀ ਬਿਰਹਨ ਸੁਪਝਨੇ ਦੇਖੇ ,
ਹੱਸੇ ਦੇਖ ਜੁਦਾਈ ।
ਜਿੰਨ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਫੁੱਲ ਉੱਗਾਏ,
ਕਿਸ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਮਿੱਧੇ ,
ਭਰ ਭਰ ਬੁੱਕਾਂ ਖੇਹ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ,
ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ।
ਛੱਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਦਾ ਖਹਿੜਾ,
ਚਾਹੇ ਲਖ ਅੱਗਾਂ ‘ਤੇ ਲੇਟਾਂ ,
ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਪਰੋ ਕੇ ,
ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ।
ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡੇ ਪੰਖ -ਪੰਖੇਰੂ ,
ਤੰਨ ਮੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ,
ਖੜ ਦਹਿਲੀਜ਼ੇ ,ਮੈਂ ਉਡੀਕਾਂ ,
ਰਾਤ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ।

ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ